Richtlinien Weidemilch-logo

Om bestanden te kunnen downloaden, dient u eenmalig akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden voor gebruik van het certificatieschema voor weidegang en weidezuivel van Stichting Weidegang en bijbehorende documenten en instrumenten.

1.   Vrij beschikbaar voor directe en niet-commerciële gebruikers

Directe gebruikers van het certificatieschema van Stichting Weidegang, bijbehorende documenten en instrumenten zijn personen, bedrijven of organisaties die met het oog op het verwerven of behouden van een certificaat en/of licentie, willen voldoen aan de voorwaarden die in het certificatieschema zijn opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om (aspirant)certificaathouders en -licentiehouders of om certificerende instellingen.

Onder niet-commercieel gebruik van het certificatieschema van Stichting Weidegang, en bijbehorende documenten en instrumenten, wordt verstaan al het gebruik, anders dan wat staat beschreven onder 1. Het kan dan gaan over persoonlijk gebruik (informatie/kennis), gebruik door voorlichtingsorganisaties, en voor onderwijs en (zelf)studie.

2.   Niet vrij beschikbaar voor commerciële gebruikers

Onder commercieel gebruik wordt verstaan het gebruik van het certificatieschema van Stichting Weidegang, en bijbehorende documenten en instrumenten met het doel daar een meerwaarde mee te creëren voor de persoon of organisatie die hiervan gebruik maakt, met uitzondering van het vermelde onder 1. Die meerwaarde kan gedefinieerd worden in financiële termen, maar ook in andere zin, zoals imago. Neem contact op met Stichting Weidegang voor verdere informatie.

3.   Copyrights

Het is niet toegestaan om downloads verder te verspreiden of te publiceren voor commerciële doeleinden. Het certificatieschema van Stichting Weidegang en bijbehorende documenten en instrumenten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het Weidemelklogo is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.

Akkoord voorwaarden