Skip to main content
 • Stichting Weidegang hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens het onderstaande privacybeleid.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Stichting Weidegang (de “Stichting”), gevestigd te (2024 GL) Haarlem aan de Uranusstraat 24, telefoon 023-2302023, e-mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

  De verwerking van uw gegevens

  In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor en de wettelijke grondslag waarop dit gebeurt, de ontvangers van de gegevens en de bewaartermijn die wij voor de gegevens hanteren. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

  Betrokkenen Gegevens Doel/grondslag Ontvangers Bewaartermijn
  Aanvragers adviesdienst NAWTE; Betaalgegevens; Adviezen Uitvoer overeenkomst: adviesdienst plannen, laten uitvoeren en rapporteren, financieel afhandelen WeideCoaches; 
  Boekhouder(s)
  Financieel 7 jaar en overig 2 jaar na laatste transactie
  WeideCoaches NAWTE;
  Betaalgegevens
  Uitvoer overeenkomst: adviesdienst laten uitvoeren en rapporteren Boekhouder(s) Financieel 7 jaar en overig 2 jaar na laatste transactie
  Certificaathouders; 
  Licentiehouders; 
  Certificerende Instellingen
  NAWTE;
  Betaalgegevens
  Uitvoer overeenkomst: certificering en licentiering Weidegang en Weidemelk Boekhouder(s) Financieel 7 jaar en overig 2 jaar na laatste transactie
  Abonnees nieuwsberichten Naam; E-mailadres Uitvoer overeenkomst: versturen nieuwsbrieven   Totdat persoon zich uitschrijft

  Verwerkers

  Verder kan de Stichting bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van diensten van derde-partijen, zoals systeembeheerders of partijen die serverruimte verhuren. Deze partijen zijn op grond van overeenkomsten met de Stichting verplicht uw gegevens alleen in opdracht van de Stichting en voor de doeleinden genoemd in dit privacy statement te gebruiken en om uw gegevens adequaat te beveiligen.

  Inzage, correctie en verzet

  Als u wilt weten welke gegevens de Stichting verwerkt, u deze gegevens wilt laten overzetten, verwijderen of wijzigen of indien u zich wil uitschrijven voor onze nieuwsbrief, neem dan contact op met Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens door de Stichting, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • The Grazing Foundation applies the following privacy statement when it processes personal details.

  The Grazing Foundation (the “Foundation”), established in (2024 GL) Haarlem at Uranusstraat 24, telephone +31 (0)23 2302023, e-mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., is the controller when it comes to processing your details.

  The processing of your details

  The table below offers an overview of the data we process, the purposes thereof and the statutory basis on which data is processed, the recipients of the data and the retention period that we observe for the data. We have security procedures in place to prevent unauthorised persons from gaining access to this data or to prevent personal details from being lost.

  Data subjects Data Object/basis Recipients Retention period
  Applicants advisory service Name, address, telephone and e-mail details; 
  Payment details; Advice
  Performance of an agreement: planning the advisory service, implementing and reporting it, settling financial details GrazingCoaches; 
  Accountant(s)
  Financial data seven years and other two data years after the final transaction
  GrazingCoaches Name, address, telephone and e-mail details; 
  Payment details
  Performance of an agreement: performing and reporting advisory service Accountant(s) Financial data seven years and other two data years after the final transaction
  Certificate holders; 
  Licensees; 
  Certifying Bodies
  Name, address, telephone and e-mail details; 
  Payment details
  Performance of the agreement: certification and licensing Grazing and Meadow Milk Accountant(s) Financial data seven years and other two data years after the final transaction
  Subscribers newsletters Name; E-mail address Performance of the agreement: sending newsletters   Until the person unsubscribes

  Processors

  During its service provision, the Foundation may use third-party services such as system administrators or parties who hire server space. Based on agreements with the Foundation, these parties are obliged to use your data on the instruction of the Foundation only and for the purposes set out in this privacy statement and to correctly secure your data.

  Inspection, correction and objection

  If you want to know which data the Foundation processes, if you want to have your data transferred, removed or changed or if you wish to unsubscribe from our newsletter, please contact us at Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. If you do not agree with the Foundation processing your data, you can submit a complaint with the Dutch Data Protection Authority.