ENGLISH BELOW

Stichting Weidegang hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens het onderstaande privacybeleid.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Stichting Weidegang (de “Stichting”), gevestigd te (2024 GL) Haarlem aan de Uranusstraat 24, telefoon 023-23 020 23, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De verwerking van uw gegevens
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor en de wettelijke grondslag waarop dit gebeurt, de ontvangers van de gegevens en de bewaartermijn die wij voor de gegevens hanteren. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Betrokkenen

Gegevens

Doel/grondslag

Ontvangers

Bewaartermijn

Aanvragers adviesdienst

NAWTE; Betaalgegevens; Adviezen

Uitvoer overeenkomst: adviesdienst plannen, laten uitvoeren en rapporteren, financieel afhandelen

WeideCoaches; 
Boekhouder(s)

Financieel 7 jaar en overig 2 jaar na laatste transactie

WeideCoaches

NAWTE;
Betaalgegevens

Uitvoer overeenkomst: adviesdienst laten uitvoeren en rapporteren

Boekhouder(s)

Financieel 7 jaar en overig 2 jaar na laatste transactie

Certificaathouders; 
Licentiehouders; 
Certificerende Instellingen

NAWTE;
Betaalgegevens

Uitvoer overeenkomst: certificering en licentiering Weidegang en Weidemelk

Boekhouder(s)

Financieel 7 jaar en overig 2 jaar na laatste transactie

Abonnees nieuwsberichten

Naam; E-mailadres

Uitvoer overeenkomst: versturen nieuwsbrieven

 

Totdat persoon zich uitschrijft

Verwerkers
Verder kan de Stichting bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van diensten van derde-partijen, zoals systeembeheerders of partijen die serverruimte verhuren. Deze partijen zijn op grond van overeenkomsten met de Stichting verplicht uw gegevens alleen in opdracht van de Stichting en voor de doeleinden genoemd in dit privacy statement te gebruiken en om uw gegevens adequaat te beveiligen.

Inzage, correctie en verzet
Als u wilt weten welke gegevens de Stichting verwerkt, u deze gegevens wilt laten overzetten, verwijderen of wijzigen of indien u zich wil uitschrijven voor onze nieuwsbrief, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens door de Stichting, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

---- ENGLISH-----

The Grazing Foundation applies the following privacy statement when it processes personal details.
The Grazing Foundation (the “Foundation”), established in (2024 GL) Haarlem at Uranusstraat 24, telephone +31 (0)23 23 020 23, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., is the controller when it comes to processing your details.

The processing of your details
The table below offers an overview of the data we process, the purposes thereof and the statutory basis on which data is processed, the recipients of the data and the retention period that we observe for the data. We have security procedures in place to prevent unauthorised persons from gaining access to this data or to prevent personal details from being lost.

Data subjects

Data

Dobject/basis

Recipients

Retention period

Applicants advisory service

Name, address, telephone and e-mail details; 
Payment details; Advice

Performance of an agreement: planning the advisory service, implementing and reporting it, settling financial details

GrazingCoaches; 
Accountant(s)

Financial data seven years and other two data years after the final transaction

GrazingCoaches

Name, address, telephone and e-mail details; 
Payment details

Performance of an agreement: performing and reporting advisory service

Accountant(s)

Financial data seven years and other two data years after the final transaction

Certificate holders; 
Licensees; 
Certifying Bodies

Name, address, telephone and e-mail details; 
Payment details

Performance of the agreement: certification and licensing Grazing and Meadow Milk

Accountant(s)

Financial data seven years and other two data years after the final transaction

Subscribers newsletters

Name; E-mail address

Performance of the agreement: sending newsletters

 

Until the person unsubscribes

Processors
During its service provision, the Foundation may use third-party services such as system administrators or parties who hire server space. Based on agreements with the Foundation, these parties are obliged to use your data on the instruction of the Foundation only and for the purposes set out in this privacy statement and to correctly secure your data.

Inspection, correction and objection
If you want to know which data the Foundation processes, if you want to have your data transferred, removed or changed or if you wish to unsubscribe from our newsletter, please contact us at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

If you do not agree with the Foundation processing your data, you can submit a complaint with the Dutch Data Protection Authority.