Skip to main content

logo stichtingweidegang reverse3

Veelgestelde vragen

Stichting Weidegang heeft de inspecties weidegang bij melkveehouders geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden met ingang van 1 januari 2020 voor melkveehouders de volgende wijzingen ingevoerd:

  • Melkveehouders moeten naast de dagen waarop de koeien weiden ook de start- en eindtijd van weidegang op de betreffende dag registreren.
  • Melkveehouders kunnen tot uiterlijk zeven dagen terug de registratie aanpassen of invoeren.
  • Onaangekondigde inspecties en herinspecties kunnen alleen worden afgerond als de inspecteur de koeien heeft zien weiden. Indien de inspectie buiten de geregistreerde weidetijd valt komt de inspecteur hier op een ander moment voor terug. Bij melkveehouders met een automatisch melksysteem en een vrijekeuze systeem voor weidegang moet gedurende de weidetijd altijd minimaal 75% van de koeien in de wei zijn

 

Deze wijzigingen geven de mogelijkheid gerichter inspecties uit te voeren voor weidegang.

 

Waarom is de extra administratie eis noodzakelijk?
Met de registratie van de weidetijden kunnen de inspecties gerichter worden uitgevoerd.


Kan ik stoppen met weiden zodra ik de 120 dagen 6 uur (of 720 uur) weidegang heb geregistreerd?
Melkveehouders moeten jaarlijks minimaal 120 dagen ten minste 6 uur per dag of 720 per jaar registreren. We vragen melkveehouders alle weidedagen en alle weideuren te registreren. Dit geeft de inspecteur ook een beeld hoe de weidegang op het bedrijf wordt ingevuld.


Wat als ik op een dag van de inspectie toevallig afwijk van mijn geregistreerde weidetijden?

Er kunnen omstandigheden zijn waarom u op de dag van inspectie afwijkt van de geregistreerde weidetijd, zoals het weer of andere situaties. De inspecteur beoordeelt dit in het totale beeld van de weidegang op het bedrijf. Onaangekondigde inspecties en herinspecties kunnen alleen worden afgerond als de inspecteur de koeien heeft zien weiden. Indien er een valide reden is om af te wijken van de registratie, en de andere inspectiepunten voor weidegang wel positief worden beoordeeld, kan de inspecteur daarom besluiten op een ander moment terug te komen om de inspectie af te ronden.


Waarom mag ik tot zeven dagen nog mijn weidegang-registratie aanpassen of invoeren? Hiermee verliest de administratie toch zeggenkracht?
De focus van de melkveehouder moet wat de stichting betreft liggen op zijn gras en zijn koeien en niet op zijn administratie. Omdat weiden een planmatige activiteit is waarbij niet wekelijks, laat staan dagelijks, de tijden veranderen, krijgt de inspecteur ook met de weidetijden van een week geleden een goed beeld van de weidegang op het bedrijf.


Kijkt de stichting enkel of de koeien op het moment van inspectie in de wei staan?
Nee, de inspecteur kijkt ook of er voldoende gras is om te weiden, of het bedrijf is ingericht om te weiden en of er sporen zijn van beweiden zoals bossen in het weiland of specifieke bevuiling van het kavelpad.


Waarom moet bij robotbedrijven met een vrijekeuze systeem minimaal 75% van de koeien in de wei staan?
De eis van de stichting is dat alle koeien moeten weiden. Om het automatische melksysteem ook tijdens het weiden te kunnen benutten mogen de koeien terug naar de stal lopen. Om te bepalen of alle koeien weiden is de ondergrens gesteld dat maximaal 25% in de stal aanwezig mag zijn.


Kunnen melkveehouders zonder robot ook kiezen voor een vrijekeuze systeem?
Het is niet verplicht de toegang vanuit de wei naar de stal af te sluiten. Bij deze bedrijven is er echter geen reden dat koeien tijdens de weidetijd binnen zijn en geldt de uitzondering die voor robotbedrijven geldt dus niet.


Heb ik altijd een herkansing?
Nee, als de melkveehouder onvoldoende kan aantonen dat hij volgens de richtlijnen van de stichting weidt heeft de inspecteur ook de mogelijkheid gelijk aan te geven dat de melkveehouder niet voldoet.


Ik weid mijn koeien 24 uur per dag, hoe moet ik dan mijn registratie invullen?
Je kunt alle uren op een dag registreren, wellicht met uitzondering van de uren dat koeien gemolken worden.


Kijken jullie ook naar de droge koeien en het jongvee? / Moeten alle koeien naar buiten?
Droge koeien, koeien in de eerste 14 dagen na het afkalven en zieke koeien hoeven niet te weiden.


Is het toegestaan de koeien tijdelijk binnen te houden, bijvoorbeeld bij extreme droogte of hitte? / Moet ik alle 120 dagen aansluitend doen?
Het toegestaan koeien tijdelijk op te stallen zolang een melkveehouder maar minimaal 120 dagen per jaar en ten minste 6 uur per dag (of minimaal 120 dagen en ten minste 720 uur per jaar) zijn melkkoeien weidt. Hiermee heeft de melkveehouder de mogelijkheid in te spelen op situaties zoals droogte of warm weer. Vooral melkveehouders die vroeg starten met weiden hebben dan ook nog voldoende ruimte om het aantal dagen en uren te realiseren.